Algemene Voorwaarden - JouwWebHulp.nl

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

JouwWebHulp.nl: de handelsnaam van de V.O.F. JouwWebHulp.nl, gevestigd te De Lange Jacht 60, 9244HP, Beetsterzwaag, opgericht op 15 november 2022, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88177432.

Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt of wenst te maken van de diensten van JouwWebHulp.nl.

Opdracht: de overeenkomst tussen JouwWebHulp.nl en de Klant voor de ontwikkeling van websites, webshops of grafische vormgeving.

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen JouwWebHulp.nl en de Klant.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3.1 JouwWebHulp.nl is niet aansprakelijk voor eventuele problemen die zich voordoen na de beëindiging van JouwWebHulp.nl, waaronder problemen veroorzaakt door updates van WordPress of andere technische platformen. De Klant aanvaardt dat JouwWebHulp.nl na beëindiging van haar dienstverlening hiervoor geen verantwoordelijkheid draagt.

3.2 JouwWebHulp.nl is eveneens niet aansprakelijk voor problemen binnen de website die worden veroorzaakt door handelingen of nalatigheid van de Klant nadat de opdracht volledig is afgerond. Indien de Klant assistentie wenst in dergelijke gevallen, kan JouwWebHulp.nl hierbij helpen tegen meerkosten, afhankelijk van de situatie.

4.1 Bij aanvaarding van het voorstel door de Klant heeft JouwWebHulp.nl het recht om 50% van het factuurbedrag voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht te factureren. Pas na ontvangst van deze betaling zal JouwWebHulp.nl starten met de afgesproken werkzaamheden.

4.2 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3 Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is JouwWebHulp.nl gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door JouwWebHulp.nl ontwikkelde werken, waaronder websites, webshops en grafische ontwerpen, blijven eigendom van JouwWebHulp.nl, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 Het kopiëren, dupliceren of reproduceren van producten ontwikkeld door JouwWebHulp.nl is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JouwWebHulp.nl.

6.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JouwWebHulp.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen JouwWebHulp.nl en de Klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar JouwWebHulp.nl is gevestigd.

7.1 JouwWebHulp.nl en de Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

7.2 Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.1 In geval van overmacht is JouwWebHulp.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en controle van JouwWebHulp.nl, waardoor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming redelijkerwijs niet van JouwWebHulp.nl kan worden verlangd.

9.1 Indien de Klant de Opdracht wenst te beëindigen voordat de werkzaamheden zijn afgerond, dient de Klant JouwWebHulp.nl hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

9.2 In geval van beëindiging door de Klant voordat de werkzaamheden zijn afgerond, heeft JouwWebHulp.nl recht op vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, evenals de gemaakte kosten en eventuele door JouwWebHulp.nl gederfde winst.

10.1 JouwWebHulp.nl behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk voor de uitvoering van de Opdracht, gebruik te maken van diensten van derde partijen.

10.2 JouwWebHulp.nl zal hierbij zorgvuldig te werk gaan bij de selectie van deze derde partijen en zal trachten de belangen van de Klant zo goed mogelijk te behartigen.

11.1 Indien JouwWebHulp.nl een webshop ontwikkelt voor de Klant, zal JouwWebHulp.nl voldoen aan de wettelijke verplichting om de Klant te informeren over de mogelijkheid tot online geschillenbeslechting.

11.2 JouwWebHulp.nl zal de Klant verwijzen naar het Europese online platform voor geschillenbeslechting (ODR-platform) via de website: http://ec.europa.eu/odr.

12.1 Wijzigingen of aanvullingen op de Opdracht dienen schriftelijk te worden overeengekomen tussen JouwWebHulp.nl en de Klant.

12.2 Indien een wijziging of aanvulling leidt tot extra kosten en/of vertraging in de uitvoering van de Opdracht, zal JouwWebHulp.nl de Klant hier tijdig over informeren.

13.1 JouwWebHulp.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden van kracht na schriftelijke bekendmaking dan wel nadat de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard op nieuwe overeenkomsten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88177432 op 1 augustus 2023.

Aldus opgesteld en ondertekend te Beetsterzwaag op 1 augustus 2023.